วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างและใช้ Weblog เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการนิเทศ

หลักการและเหตุผล
.....ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยจัดให้เป็นการบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ สำหรับโครงการนี้ได้เสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้ weblog เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการนิเทศทั้งนี้เพราะ weblog เป็นเว็บไซด์รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก การสร้างสรรค์ทำได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถทำได้และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายโดยเฉพาะในวงการการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการนิเทศโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาในการเรียนการสอนและการนิเทศ

วัตถุประสงค์
.....การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
....1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง weblog เพิ่มขึ้น
....2. สามารถจัดทำและใช้ weblog ได้
....3. สามารถเชื่อมโยงการใช้ weblog กับการเรียนการสอนและการนิเทศได้

เป้าหมาย
....บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ
.....อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยง
.....อาจารย์โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
.....จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 60 คน

วิทยากร
.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ ประธานโปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
.....นายนภสินธุ์ เสือดี เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา รุ่น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันเวลา
.....การอบรมจัดเป็น 2 รุ่น
.....รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2552
.....รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สถานที่
.....ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ อาคาร 7

กำหนดการและหัวข้อการฝึกอบรม

วัน เดือน ปี
....เวลา08.30-09.00 น.
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-
16.30-17.00 น.
6, 13 ส.ค.2552
ทดสอบ
ก่อนอบรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ weblog
พักรับประทาน
อาหารกลางวัน
การสร้าง weblog
7, 14 ส.ค.2552
การตกแต่ง weblog
การเชื่อมโยงกับ weblog อื่น ๆ
การเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนและ
การนิเทศก์
ทดสอบ
หลังอบรม
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น.

วิธีการฝึกอบรม
....ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม การบรรยายและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง


การประเมินผล
.....ประเมินผลการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 การนำความรู้ไปใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

ผู้รับผิดชอบโครงการ
.....ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง